Stavba studny
Obrázek vrch

Stavba studny

Home >> Pro šikovné ruce >> Stavba studnyStavba studny

Pro výběr místa a stavbu nové studny jsou stanoveny zvláštní podmínky. Studna se nesmí hloubit na místě, kde by omezila vydatnost sousedních studní, nesmí být zřízena v znečištěných vrstvách zeminy, v návážce atd. Od zdrojů znečištění - hnojišť, žump, záchodů, vodních toků, rybníků aj. musí být vzdálena 10 až 20 metrů, od vydatnějších zdrojů nečistot ještě více, od budov 5 až 15 m atd. Studnařské práce, zvláště u hlubokých studní jsou náročné a mají je provádět, nebo alespoň na ně dozírat odborně školené osoby. Nebezpečné jsou zejména podkopové práce spojné s kladením betonových skruží. Podkopání základní skruže nemá být velké, aby se stěna nesesula nebo skruž nepraskla.

Vstup do studny

Před vstupem do starší studny je třeba zjistit, zda se v nevyskytují škodlivé plyny. Do hluboké plechové krabičky zavěšené na tenký drát se vloží zapálená svíčka a krabička se spustí těsně nad hladinu vody. Jestliže za určitou dobu plamen zhasne, chybí ve studni kyslík a je nebezpečné do ní vlézt.

Studna se staví pouze z jakostních, z čistých a dosud nepoužitých stavebních hmot, odolných proti účinkům vody a půdy. Betonové a železné součásti studny se mohou ošetřit proti působení vody pouze takovými prostředky, které neovlivní jakost vody. Studnu je nutno chránit krytem proti znečištění. Kolem studny může být zřízena do vzdálenosti nejméně 2 m vodotěsná dlažba ve spádu tak, aby veškerá voda odtékala směrem od studny. Okolí studny včetně odpadu musí být stále udržováno čisté.

Vrtaná studna

Pro malou spotřebu vody do 10 l/s a především při větší hloubce podzemní zvodněné půdy nebo horniny obsahující vodu (pískovce a opuky) jsou vrtané studny výhodnější než nákladné studny šachtové (kopané). Hloubí se většinou strojními vrtacími soupravami upravenými podle složení terénu. Vrt se vyztužuje ocelovou pažnicí, která má mít takový průměr, aby do ní mohl být vložen buď pracovní válec čerpadla, nebo čerpadlo vertikální, ponorné, popř. sací koš odstředivého čerpadla. V pevných celistvých horninách se vrty nemusí vypažovat. Po ukončení vrtu se pak spouští litinové studniční pouzdro - zárubnice, které má vždy menší průměr než pažnice; do zvodněné vrstvy se zavádí pouzdro děrované. Aby se zárubnice v jemnozrnných zeminách nezanášela, obalíme její děrovanou část jemným nerezavějícím pletivem. Po ukončení vrtu se volný prostor mezi zárubnicí a pažnicí vyplní filtrační vrstvou písku nebo drobného štěrku a potom se ocelová pažnice z vrtu vytočí. Voda ze studny se od čerpadla rozvádi hadicí nebo potrubím nebo je přímo odebírána ze studny.

Kontrola jakosti vody

Má-li voda z dosud užívané studně horší jakost (je zakalená, má přichuť, pach aj.) a je podezření, že je závadná, musí se studna opatřit výstrahou. Závadná voda; tento stav se neprodleně ohlásí místnímu národnímu výboru. Do doby než bude rozborem prokázáno, že voda vyhovuje, smí jí být používáno jen podle pokynů orgánů hygienické a protiepidemické služby.

Po vybudování studny nebo po její opravě a před povolením jejího užívání je nutné studnu vyčistit, vymýt, dezinfikovat a po náležitém odčerpání zajisit odběr vzorků a rozbor vody.

Asanace starých studní

Starší studně s vodou horší jakosti je třeba asanovat, což zpravidla vyžaduje určité stavební úpravy a doplňky. Studnu s poškozeným zdivem vyčistíme, a je li širší, vložíme do ní plášť z nových skruží nebo zdivo opravíme (obr. 82). V jiném případě se může odstranit porušené staré roubení v horní části studny a nahradit novými skružemi (b). Při asanaci starých studní se očištěné a vyspravované zdivo vystříká vápenným mlékem. Vždy se má vyčistit dno a nasypat nová vrstva čistého štěrkopísku.

Image