Žumpa
Obrázek vrch

Žumpa

Home >> Pro šikovné ruce >> ŽumpaŽumpa

Odpadní vody z domků a chat samozřejmě nelze libovolně vypouštět, musíme zřídit žumpu.

Z nově zřizovaných rodinných domků a chat nebo u rekonstruovaných chalup lze vypouštět odpadní vody do veřejné kanalizace pouze se se souhlasem správy kanalizační sítě. Jestliže v blízkosti stavby veřejná kanalizace není, je nutné uvažovat o zřízení žumpy nebo septické nádrže (septiku). Ke zřízení septiku si musí stavebník vyžádat souhlas příslušného národní výboru a písemné vyjádření okresního hygienika.

Žumpy se dělají tehdy, není-li možné odpadní vody nikam vypouštět. Shromažďuje se v nich fekální a odpadní voda, kromě vody dešťové. Žumpa nesmí mít odtok a její obsah se vybírá. Pro suché záchody se počítá s průměrným ročním množstvím kalu 0,5 m3 na osobu. Vyskytují se často u rekonstruovaných chalup a celkový prostor žumpy se volí takový, aby se vyprazdňovala jednou až dvakrát za rok. Na obr. 4,0 je (H) je užitovký prostor (maximální zaplnění žumpy), (1), železobetonové zdivo (popř. zdivo z tvrdých cihel), (2) cementová omítka tlustá 1,5 cm (3) betonové zdivo (případně z tvrdých cihel), (4) vodotěsná izolace, (5), železobetonová stropní deska, (6) litinový poklop 600/600 mm, ocelová (litinová) stupadla, (8) obetonované svodné potrubí, (9) suchý záchod, (10) odvětrávací potrubí.

U malých objektů vybavených vodovodem jsou nároky na rozměr žumpy podstatně vyšší - předpokládá se průměrná spotřeba vody na osobu a den 40 až 60 litrů. Je-li zavedena na umývání teplá voda, spotřebuje se až 80 litrů na osobu a den, i více. Užitkový prostor žumpy se určí tak, aby se žumpa vybírala asi jednou za 1 až 2 měsíce. Vybírání žumpy a odvoz kalů je poměrně drahý. Například je-li zavedena teplá voda, spotřebují 4 osoby za den 40 x 80 litruů, tj. 320 litrů vody. Za 30 dnů - 320 x 30 = 9600 l. Bude-li se žumpa vybírat jednou za měsíc, mít mít užitkový prostor 10 m3.

Vzdálenost žumpy od domu

Žumpa má být od budovy vzdálena nejméně 1 metr, výjímečně 0,5 metru, vzdálenost od studny musí být nejméně 10 metrů.

Předčištěné odpadní vody ze septiků se vypouštějí do dešťové kanalizace nebo vodoteče.

Prosté nebo biologické septiky jsou výhodnější než žumpy, protože nepotřebují tak častou obsluhu. Mohou se zřizovat pouze tehdy, lze-li předčištěné odpadní vody vypouštět přepadovým potrubím do povrchové dešťové kanalizace nebo vodoteče. Na obr 431. je prostý septik (A) první komora, (B) druhá komora, (a) norná stěna, (b) revizní otvory, (c) otvory v dělící stěně, (1) přítok splaškové vody, (2) odtok. Septiky jsou v podstatě podobně žumpám, avšak skládají se z několika komor. Prostý septik je dvoukomorový a biologický septik tříkomorový. Přitékající odpadní voda protéká postupně všemi komorami, na dně se usazují pevné hmoty a tvoří se kal, který postupně vyhnívá. Předčištěná odpadní voda odtéká a vyhnilý kal usazený u dna se musí dle potřeby ze septiku vyčerpat. Při odčerpávání se dbá, aby asi na 1/6 obsahu kalu zůstala v septiku pro nový bakterilogický proces (vyhnívání). Velikost septiku rovněž záleží na počtu osob v domácnosti.

Vzdálenost septiku od domu

Septik má být vzdálen od budovy 5 m a 15 až 30 metru od studní.

Image